Telefon
WhatsApp
BÜYÜK TAARRUZ’DAN TÜRK DEVLET FELSEFESİ ÇIKARMAK

Büyük Taarruz, sadece Türk kahramanlığının sergilendiği ve zaferle sonuçlanan bir savaş değildir. Bundan öte bir anlamı ve işlevi vardır. Bir laboratuvar olarak alabileceğimiz bu büyük ve kutlu savaştan, yaşanan tecrübelerden ve yapılan iş ve konuşmalardan bağımsız ve millî Türk Devletinin üzerine temelleneceği temel ilke, değer ve umdeleri çıkarabiliyoruz.

Bu bakımdan Türk Devletini yöneten ve yönetmeye talip olanların bu savaşa bir de bu boyutuyla, bu gözle bakması gerekiyor. Büyük Taarruz tecrübesinin bize öğrettiği devlet felsefesi ilkeleri:

1.Millî İrade ve Ortak Akıl: Büyük Taarruz bir diktatörün, bir padişahın, bir kralın, tek bir kişinin karar alıp dayattığı ve uyguladığı bir savaş değil, ortak aklın ve millî iradenin bir ürünüdür. Herşeyden önce savaş kararı ortak aklın ve millî iradenin kurumsal şekli olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde alındı. Ayrıca Atatürk, 4 Ekim 1922 günü TBMM’de Büyük Taarruz hakkında yaptığı bir konuşmada bu savaşın planlama ve uygulamasında rol alan herkesin adını ve konumunu zikretmiş ve şöyle demiştir:

“Kemal-i hürmet ve tebcil ile zikretmek mecburiyetindeyim ki, doğrudan doğruya harekât-ı askeriyye ile alâkadar ve bunu ihzar ve idareye memur olan her üç zat da benimle tamamen hemfikir idiler. Zikretmek mecburiyetindeyim ki, aynı kuvvet ve kanaatle bana iştirak eden bu zevattan birisi muhterem Erkânı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretleridir (alkışlar). Diğeri Garp Cephesi Kumandanı ismet Paşa ve üçüncüsü de Müdafaa-i Milliye Vekili Kâzım Paşa Hazeratıdır. (Alkışlar). Ordu kumandanları paşalar hazerâtı ile kolordu ve fırka kumandanları harekâtı büyük bir cesaret ve meharetle idare etmişler ve diğer bütün cüzütam kumandanları da şayan-ı gıpta ve sitayiş bir hiss-i fedakârî ile ifa-yı vazife eylemişlerdir.”

Bu söz ve uygulamalardan anlaşılıyor ki Türk Devleti monarşi ile, padişahla, tek kişi iradesinin tahakkümü demek olan diktatörlükle yönetilemez. Türk Devlet yönetiminde Türk milletinin tamamının ve o mümkün olmazsa temsilcilerinin ortak irade ve aklıyla, onun kurumsal şekli olan meclisle yönetilir. Nitekim Millî Mücadeleyi yürüten de Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Kurulan devletimizin rejiminin adı da Cumhuriyettir.

2.Ehliyet ve Liyakatı Esas Alma: Atatürk yine aynı konuşmasında şu cümleye yer veriyor: “Efendiler; taarruzumuz, öteden beri Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Paşa Hazretlerinin pek derin ilme ve vukufa ve pek derin feyiz ve tecâribe müsteniden ihzâr ettiği plan dâhilinde vuku bulacaktı.”

Demek ki Türk devlet idaresini deruhde eden ordudan maliyeye, eğitimden tarıma, dışişlerinden içişlerine kadar bütün kurumların yönetimi, eş dost akraba, aşiret, partidaş vs gibi özellikleri olanlara değil; sadece şu dört özelliğe sahip olan kişilere verilir:

a.İlim: Bilgili, alanında uzman olacak,

b.Vukuf: Alanıyla ilgili her konudan haberdar olacak, uyanık, tedbirli, öngörülü, sezgi gücü yüksek olacak,

c.Feyiz: Ahlaklı, dürüst, güvenilir, devlet millet malını parasını çalmayan çırpmayan, haram paraya tevessül etmeyen, görevine bağlı ve yetkisini kötüye kullanmayan kişi olacak.

ç.Tecrübe: Acemi olmayacak, görmüş geçirmiş, yaşamış, deneyimli olacak.

3.Tehditleri Bertaraf Etmek: Devletin birinci görevi milletin mal, can, namus emniyetini sağlamaktır. Bu üç temel değerimiz için tehdit oluşturan bütün oluşumlar, düşmanlar ve düşmanlıklar demokratik bir hoşgörü içinde korunamaz, bilakis yok edilir.

Nitekim Atatürk yine aynı konuşmasında şu cümleye yer verir: “Bu plan, düşman ordusunu kaçırmak için değil, fakat tutup boğmak esasını ihtiva eden bir plandı.”

Demek ki Türk milletinin;

a.malına yani yeraltı ve yerüstü bütün zenginliklerini yağmalayan,

b.canına kasteden yani hem öldürmeye teşebbüs eden hem de sağlığıyla oynayan,

c.namusuna yani Türk milletinin hem cinsel kimliğine, kişiliğine, hem dininden bayrağına, kültüründen diline, edebiyatından âdetlerine geleneklerine kadar millî namusunu teşkil eden bütün manevi ve millî değerlerine düşman olanlar, yerli yabancı düşman odaklar, sapık ve zararlı düşünceler, felsefeler, ideolojiler, PKK gibi örgütlenmeler biraz öteye kaçırılıp orada tutulmaz; ancak sadece tutulup boğulur yani yok edilir. Bizi her anlamda yok etmeye çalışanlara karşı demokratik hoşgörü olmaz.

4. Yakın Takip: İyi bir devlet yönetimi, işlerin bizzat içinde olmayı ve yakın takibi gerektirir. Nitekim Büyük Taarruz’da Yunan başkomutanı İzmir’de iken Türk Başkomutanı bizzat ordularının başında ve savaşın içinde idi. Atatürk aynı konuşmasında şöyle devam eder:

“Bu harekâtı yakından sevk ve idare etmek bittabi matlup ve mültezem olduğundan, Başkumandanlık, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti ve Garp Cephesi Kumandanlığı 26 Ağustos günü fecirle beraber, Birinci Ordunun tarassut noktası olan Kocatepe‘de hazırdılar. (…) Ağustosun 30 uncu günü bu ihata hareketini katî bir semere ile ikmal etmiş olmak için, muharebatı yakından temaşa ve sevk u idare etmek, muvafık görüldü.”

5. Manda ve Himayeye Karşı İstiklal ve Özgüven: Büyük Taarruz’un amaçlarında biri, vatanı ve devleti korumaktı. Türk’ün vatan topraklarını bölmeden tekrar Türk milletine vermek ve bağımsız Tük iradesinin belirleyici olduğu Türk idaresi demek olan bağımsız devletini yeniden kurmaktı. Özgür vatan ve bağımsız devlet olmadan Türk milleti diye bir kavramdan bahsedilemez.

Bağımsız bir devlet kendi imkanlarına, kendi varlığına güvenecek, özgüveni tam olacak. Korkarak, acizlik göstererek başka devletlerin himayesine ve mandasına girmeyecek, sömürge olmayacak, cesaretle bağımsızlığını koruyacaktır. Her işini kendisi görecek, kurumlarını, değerlerini, yabancı devlet ve kurumlara devretmeyecektir. Nitekim Fevzi Çakmak, Cumhuriyet gazetesinin 04.09.1024 günlü sayısında yayımlanan Büyük Taarruz’la ilgili hatıratında şöyle der:

“Dumlupınar Zaferinin Türk milletine temin ettiği en büyük kazanç, tahakkuk ve teeyyüd etmiş bir itimad-ı nefstir ve bu itimad-ı nefs kaziyyesi herhangi bir milletin hayat ve i’tilasında şart-ı esasidir. Dikkat ettiniz mi, hariçten beş para almaksızın İstiklâl Harbi’ni bu kadar mutantan bir zaferle intaca muvaffak olan millet, bilhassa ondan sonra, o zamana kadar kendisinin yapamaz zannolunduğu, hatta bi’n-nefs kendisinin yapamaz zannettiği birçok işleri, hatta her şeyi bizzat kendisinin yapacağına kanaat ve imanı ile yürümeye başlamıştır. Geçen seneki şimendifer münakaşalarında gördük, milletin ekseriyeti, hattı biz alırız ve kendimiz işletiriz davasını kuvvetle tuttu ve kuvvetle yürüttü. Nitekim işte Anadolu demiryolları Türklerin elinde pekâlâ işlemekte bulunuyor. Her neden bahsederseniz milletin sinesinden: “Onu da, ötekini de, öbürünü de biz yaparız” diye âdeta heyecan halinde bir itimat yükseliyor. Hayat ve itilanın sırrı işte buradadır. Bu kadar azim ve iman ile onu ben yaparım itimadına tekabül eden her işin mutlaka yapılabileceğinde ise iştibaha mahal yoktur: İşte bence Büyük Zafer’in en büyük neticesi…”

6. Her Zorluğun Üstesinden Gelecek İstiklalci Azim ve İrade Sahibi Olmak :

Fevzi Paşa aynı hatıratında şöyle der: “Yunanlılar Türk milletinin uzun bir seferden yorgun argın çıktığını ve elinde silâhı falan da kalmamış olduğunu nazar-ı dikkate almakla iktifa etmişlerdir. Hâlbuki harbi yapan, silâh kadar, belki daha ziyade bir milletin azim ve iradesidir. Eğer bu sonuncusu varsa silâh ve saire gibi maddiyata taalluk eden şeylerin tedariki güç olmaz. Güç de olsa yine bulunur ve yine vatanın ve millî hayatın emrettiği vazife kahru müttehir, behemehal ifa olunur. Nitekim işte böyle oldu.”

7.Türk-İslam Ülküsü: Büyük Taarruz’un amacı Türklük ve Müslümanlık değerlerini korumak, yok edilmesine izin vermemekti. Çünkü işgalcilerin amacı Anadolu’da Türklük ve Müslümanlığı yok etmekti. Nitekim Atatürk Büyük Taarruz başlarken şöyle dua etmişti: ”Ya Rabbi! Türklüğün ve Müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zincirinde kalmasına müsaade etme.”

Yeni Türk Devleti kurulduktan sonra Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, üniversiteler, okullar gibi birçok kurumla Türklük; Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri ile Müslümanlık düşmanın ayakları altında yok olmaktan kurtarılmıştır. Bundan sonra da Türk Devletini yönetenlerin üzerine titremesi gereken değerlerin başında Türklüğü ve Müslümanlığı korumak gelmelidir.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler

Kahraman Maraş/Dulkadiroğlu
Meral Eczanesi
0 344 232 12 00
Markasi Hastanesi Acil Karşısı Diş Hastanesi Civarı Perifer Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Dulkadiroğlu
Yıldırım Eczanesi
0 344 251 51 41
İl Nüfus Müdürlüğü Üstü Şeyhadil Asm Karşısı Çarşı Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Onikişubat
Çagrı Eczanesi
0 344 215 14 15
Mimar Sinan Mah. Kadın Doğum Ve Çocuk Hast. Karşısı Kadın Doğum Onikişubat/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Onikişubat
Ege Eczanesi
0 344 224 31 20
Hayrullah Mah. 4. Sk. No: 7/A Vatan Hast. Karşısı Megapark Vatan Onikişubat/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Onikişubat
Serpil Eczanesi
0 344 502 22 02
Tekerek Mah.Boğaziçi Konutları Karşısı 12 Şubat Parkı Yanı Tıp Fakültesi Onikişubat/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Onikişubat
Vildan Eczanesi
0 344 225 21 21
Karamanlı Mah.Kazım Karabekir Cad. Ortaseki Asm Karşısı No:18 Devlet Hastanesi Onikişubat/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Afşin
Asu Eczanesi
0 344 511 72 29
Dedebaba Mah.Elçibey Cad.No:23 Afşin-K.Maraş Afşin/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Andırın
Temizoğlu Eczanesi
0 344 561 22 23
Yeni Mah. Cad. 60/A Andırın/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Çağlayancerit
Çaglayan Eczanesi
0 344 351 25 15
Çağlayancerit Devlet Hastanesi Yanı Çağlayancerit/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Ekinözü
Elif Eczanesi
0 344 481 20 35
İçmeler Mah. İbni Sina Cad. 29/A Ekinözü/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Elbistan
Özcan Eczanesi
0 344 413 34 49
Güneslı Mah. Tepebası Cad. No:5 Elbistan/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Elbistan
Özlem Eczanesi
0 344 412 00 00
Battalgazı Mah. Adnan Menderes Bulvarı Kekık Sokak No:15 Elbistan/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Göksun
Bozkurt Eczanesi
0 344 714 17 50
Kayabaşı Mah.Amasyalılar Cad.No:4/A Göksun/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Narlı
Çöçellı Eczanesi
0 344 331 31 24
Cumhurtıyet Mah.Atatürk Cad.No:44 Narlı/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Nurhak
Nurhak Eczanesi
0 344 471 24 44
Karaçar Mah. Gıvıklar Sok. No:53/A Nurhak/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Pazarcık
Hayat Eczanesi
0 344 311 28 00
Cengız Topel Mah. Atatürk Caddesı No:176 Pazarcık/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Türkoğlu
Asude Eczanesi
0 542 618 24 00
Gaziosmanpaşa Mah.1002 Sok. No:3/B Türkoğlu/Kahramanmaraş


Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

E-Bülten Aboneliği